Legislativa

Evropská komise přijala závazek připravit strategii
která se bude plasty zabývat v celém jejich životním cyklu. Výsledkem je Strategie pro plasty, která představuje základní vizi nového pohledu na plasty v oběhovém hospodářství. Je nezbytné zaměřit se na výrobu a používání plastů, aby plastové výrobky již od svého vzniku respektovaly principy oběhového hospodářství/cirkulární ekonomiky - tedy byly opětovně použitelné, opravitelné a recyklovatelné. Do roku 2030 mají být všechny používané plasty buď opětovně použitelné, nebo recyklovatelné.
Celé znění strategie si můžete stáhnou níže.


Změna zákona o odpadech od 1.1.2018
Vstupuje v účinnost zákon 225/2017, který upravuje zákon o odpadcech č. 185/2001. Doplněné aktuální znění zákona o odpadech si můžete stáhnout niže.


Nakládání s odpadním stavebním polystyrenem
Ministerstvo životního prostředí uvádí upřesňující informace ke krokům EK k zamezení výskytu HBCDD v životním prostředí. Tuto informaci si můžete stáhnout níže.


Idedentifikační číslo provozovny (IČP)
Ministerstvo životního prostředí ve svém sdělení z 30.1.2017 upřesňuje použití IČP v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016. Sdělení MŽP k IČP si můžete stáhnout níže.


Kaly z ČOV
Vyhláška č. 437/2016 Sb. (které je Vám k dipozici níže) upravuje zejména podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.


Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky
Vyhláška č. 294/2005 Sb. (můžete si stáhnou níže) byla pozměněna vyhláškou číslo 387/2016 Sb, a upravuje podmínky ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terén.


Písemná informace
Každý původce odpadů je povinen při předání odpadu do zařízení podat o tomto odpadu písemné informace podle přílohy č.2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. v platném znění.
Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující informace: (vložit formulář písemné informace).


Štítky nutně označte prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů (shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže)
Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly správně označeny. V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. Nové identifikační listy obsahují grafické symboly, Tzn., že je povinný barevný tisk. Identifikační listy vystavené v blízkosti shromažďovaného prostředku před 1.6.2016 jsou NEPLATNÉ


Dne 31.3.2016 vyšly ve Sbírce zákonů dvě nové vyhlášky týkající se odpadů, jejichž účinnost je od 1.4.2016!!!
Vyhl. č. 93/2016 o katalogu odpadů, která zcela nahrazuje původní vyhlášku 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) vč. novel. Zůstává v platnosti pouze první část novely vyhlášky č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů. Zatím nemám k dispozici celý text vyhlášky vč. katalogu. Dále vyšla vyhl.č. 94/20016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.